ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ